Progimnazijos klasių ugdymo kursas grindžiamas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis Bendrojo ugdymo programomis. Suzuki ugdymo vertybinis pagrindas  – neatskiriamas gebėjimų ir charakterio savybių formavimas – padeda išlaikyti sistemingą akademinių žinių siekimą, palaikyti (savi)discipliną, kurti gerus santykius su bendraamžiais ir mokytojais.

Tikslas – įgytų akademinių žinių, praktinių įgūdžių ir susiformavusių charakterio savybių pagrindu sėkmingai tęsti mokslus pasirinktoje humanitarinės, tiksliųjų mokslų arba meninės krypties ugdymo įstaigoje.

Plečiamos ir sisteminamos įgytos žinios, tvirtinami praktiniai įgūdžiai. Mokiniai pratinami savarankiškai ir kritiškai žvelgti į pasaulio reiškinius. Santykiai su bendraamžiais pamokose grindžiami bendradarbiavimo, o ne konkurencijos skatinimu. 

Dalykinio ugdymo sistema, mokiniams pažįstama nuo priešmokyklinių ir pradinių klasių, plečiama humanitarinių ir tiksliųjų mokslų kryptimis, šalia privalomo ugdymo skatinant rinktis jį papildančias neformaliojo ugdymo veiklas po pamokų.

Psichologas, spec.pedagogas yra visada pasirengę padėti mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų bei konsultuoti jų tėvus bendraisiais vaiko intelektualinės raidos bei charakterio formavimosi klausimais.

Vertinimo sistema formali (10 balų sistema), tačiau pagrįsta skatinimu, kritišku savo žinių ir gebėjimų įsivertinimu. Pažymiais vertinami mokinių pasiekimai, kaupiamaisias balais – įdėtos pastangos. Apibendrintas dalykų vertinimas vyksta du kartus per metus, semestrų pabaigoje, suaugusius šeimos narius supažindinant su vaiko pasiekimais raštu ir individualiuose pokalbiuose. Klasių auklėtojai, konsultuojantys dalykų mokytojai ir tėvai kartu numato tolimesnio ugdymo eigą. Šeštųjų ir aštuntųjų klasių mokiniai vertinami LR standartizuotais testais.

Tęsiamos individualios instrumentinio muzikavimo pamokos (smuiko, fortepijono, violončelės, gitaros), muzikuojantiems vaikams sudaromos galimybės lankyti ansamblio ir muzikos rašto pamokas. Mokiniai atstovauja mokyklą miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, dalyvauja tarptautiniuose Suzuki praktikumuose.

Pasirengę individualiems rečitaliams pagal išmokto repertuaro sudėtingumą, mokiniai gauna Lietuvos Suzuki asociacijos (LSA) pažymėjimus, pripažįstamus Europos (ESA) ir Tarptautinės (ISA) Suzuki asociajų, kurių pagrindu gali stoti į specializuotas muzikos gimnazijas (konservatorijas) visame pasaulyje.