Priešmokyklinio ugdymo kursas Suzuki progimnazijoje grindžiamas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis Bendrojo ugdymo programomis. Remiantis Suzuki ugdymo principais, ugdymo turinys individualizuojamas, atsižvelgiant į vaiko emocines, intelektines ir fizines galias. 

Tikslas – pasirengimas sėkmingam mokymuisi pradinėse klasėse, turiningoje intelektualinėje aplinkoje skatinant vaikus visais pojūčiais kaupti reikalingas žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

Žinios, gebėjimai ir įgūdžiai lavinami individualiu tempu, nuosekliai, “žingsnis po žingsnio”, mokomąją medžiagą įtvirtinant kartojimu. Mokytojas ir tėvai nuolat palaiko ryšį ir padeda vaikui įveikti kylančius sunkumus. 

Kartu su klasės mokytoju veiklas veda mokytojai – dalykininkai. Užsienio kalbų (anglų ir vokiečių) pagrindų, dailės, keramikos, muzikos, sporto, šokio, teatro pamokas veda šių sričių profesionalai.

Ugdymo pagalbos specialistų komanda – logopedas, psichologas, spec.pedagogas – konsultuoja šeimas ir organizuoja individualius bei grupinius užsiėmimus pagal vaiko poreikius.

Vertinimo sistema neformali, pagrįsta skatinimu ir pagyrimais, mokslo metų pabaigoje aprašu vertinama bendroji vaiko branda, atskirų sričių ypatingieji pasiekimai ir dedamos pastangos.

Individualios instrumentinio muzikavimo pamokos (smuiko, fortepijono, violončelės, gitaros) dažniausiai pradedamos lankyti priešmokykliniame amžiuje. Vaikai jau gali atstovauti mokyklą miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, dalyvauti tarptautiniuose Suzuki praktikumuose.