Pradinio ugdymo kursas Suzuki progimnazijoje grindžiamas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis Bendrojo ugdymo programomis. Remiantis Suzuki ugdymo principais, ugdymo turinys individualizuojamas, atsižvelgiant į vaiko emocines, intelektines ir fizines galias.

Tikslas – pasirengimas sėkmingam mokymuisi progimnazijos klasėse, sistemingai įgyjant žinias, gebėjimus ir įgūdžius, o kartu ugdantis mąstyti, komunikuoti, kurti ir bendradarbiauti padedančias charakterio savybes.

Kartu su klasės mokytoju pamokas veda mokytojai – dalykininkai. Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų), dailės, keramikos, muzikos, sporto, šokio, teatro pamokas veda šių sričių profesionalai.

Ugdymo pagalbos specialistų komanda – logopedas, psichologas, spec.pedagogas – konsultuoja šeimas ir organizuoja individualius bei grupinius užsiėmimus pagal vaiko poreikius.

Vertinimo sistema neformali, pagrįsta skatinimu ir pagyrimais, vertinami ir vaikų pasiekimai, ir įdėtos pastangos. Apibendrintas dalykų vertinimas vyksta du kartus per metus, semestrų pabaigoje, suaugusius šeimos narius supažindinant su vaiko pasiekimais raštu ir individualiuose pokalbiuose. Klasių mokytojai ir tėvai kartu numato tolimesnio ugdymo eigą. Antrųjų ir ketvirtųjų klasių mokiniai vertinami LR standartizuotais testais.

Pradėti lankyti individualias instrumentinio muzikavimo pamokas (smuiko, fortepijono, violončelės, gitaros) galima bet kurioje pradinės mokyklos klasėje, muzikuojantiems vaikams sudaromos galimybės lankyti ansamblio ir muzikos rašto pamokas. Vaikai atstovauja mokyklą miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, dalyvauja tarptautiniuose Suzuki praktikumuose.

Pasirengę individualiems rečitaliams pagal išmokto repertuaro sudėtingumą, mokiniai gauna Lietuvos Suzuki asociacijos (LSA) pažymėjimus, pripažįstamus Europos (ESA) ir Tarptautinės (ISA) Suzuki asociajų.